Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2015/011560

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Obec Slatvina, Slatvina 63, 053 61 Slatvina

Predmet žiadosti : súhlas na výrub 2 ks stromov v druhovom zložení breza previsnutá (Betula pendula), borovica lesná (Pinus sylvestris), ktoré rastú pri stavbe s. č. 7 na pozemku parc. č. C-KN 76 v k. ú. Slatvina.
Odôvodnenie žiadosti : uvedené stromy sa nachádzajú na mieste plánovanej príjazdovej komunikácie pre hasičské auto do hasičskej zbrojnice, kde je plánovaná výstavba novej garáže, ktorá bude predmetom stavebného konania, ktoré bude zabezpečovať Spoločný stavebný úrad Krompachy.

Žiadosť doručená dňa : 06.10.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.