Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU.SN-OSŽP-2015/011513

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie č.7, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti:
I.Súhlas na výrub stromov v počte 3 ks – javor mliečny (Acer platanoides) a 1 ks – agát biely (Robinia pseudoacacia), ktoré rastú na pozemku parc. č. KN 6297/1 na ul. Wolkerová – sídlisko Mier LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je poškodenie koreňovej sústavy pri realizácii teplovodných rozvodov.
II. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – jedľa biela (Abies alba), ktorá rastie na pozemku parc. č. KN 6874 na ul. F. Hečku č. 5 – Kozí vrch LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je poškodzovanie priľahlý chodník majiteľa rodinného domu.
III. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – jedľa biela (Abies alba), ktorá rastie na pozemku parc. č. KN 4727 na ul. Lipová 2027/7 – sídlisko Tarča LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je prestárlosť a preschnutie dreviny.
IV. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – borovica lesná (Pinus sylvestris) a 1 ks – breza previsnutá (Betula pendula), ktoré rastú na pozemku parc. č. KN 4727 na ul. Lipová 2027/8 – sídlisko Tarča LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku obyvateľov bytovej jednotky a ohrozovanie zdravia obyvateľov veľkosťou stromov.
V. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – breza previsnutá (Betula pendula), ktorá rastie na pozemku parc. č. KN 2555/1 na ul. Rázusová č. 16 LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku obyvateľov bytovej jednotky. Predmetná breza je nebezpečne nahnutá nad prístupovú cestu a priľahlý chodník.
VI. Súhlas na výrub stromov v počte 4 ks – breza previsnutá (Betula pendula), 7 ks – smrek obyčajný (Picea abies) a 1 ks – jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia), ktoré rastú na pozemku parc. č. KN 2771/3 na ul. Banícka č. 12, 14 LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku obyvateľov bytovej jednotky. Predmetné smreky sú preschnuté a presahujú bytovú jednotku. Brezy sa nachádzajú v blízkosti plynovej kotolne.
VII. Súhlas na výrub stromov v počte 2 ks – smrek pichľavý (Picea pungens), ktoré rastú na pozemku parc. č. KN 2755 na ul. Konrádova č. 1 LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku obyvateľov domu, sú vizuálne preschnuté a opadáva ihličie.
VIII. Súhlas na výrub stromov v počte 2 ks – breza previsnutá (Betula pendula) a 1 ks – smrek obyčajný (Picea abies), ktoré rastú na pozemku parc. č. KN 2679 na ul. Fraňa Kráľa č. 8, 10 LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku a ohrozovania zdravia obyvateľov.
IX. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – smrek obyčajný (Picea abies) a 1 ks – jabloň planá (Malus sylvestris), ktorá rastie na pozemku parc. č. KN 366/1 na ul. Koceľová č. 19, 21, 23 LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku a ohrozovania zdravia obyvateľov a značné preschnutie smreka.
X. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – breza previsnutá (Betula pendula) a 2 ks – smrek obyčajný (Picea abies), ktoré rastú na pozemku parc. č. KN 380 na ul. Slovenská č. 26, 28 LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku, ohrozovania zdravia obyvateľov bytovej jednotky a celodenného tienenia bytovej jednotky.
XI. Súhlas na výrub stromov v počte 2 ks – tuja západná (Thuja occidentalis), ktoré rastú na pozemku parc. č. KN 87 na ul. Slovenská č. 48-50 LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je celodenné tienenie a vytváranie vlhkosti v bytovej jednotke.
XII. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – tuja západná (Thuja occidentalis), ktorá rastie na pozemku parc. č. KN 1041/4 – miestny cintorín v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je poškodzovanie platne na pomníku žiadateľky.

Žiadosť doručená dňa : 5.10.2015

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.