Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSŽP-2015/010447

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na zásah do biotopu podľa § 6 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Pavol Pavlík a Renáta Pavlíková, Gemerská 913/16, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti: súhlas na zásah do biotopu za účelom získania územného a stavebného povolenia na stavbu rekreačnej chaty na pozemku parc. č. KN-C 9709/2 v katastrálnom území mesta Spišská Nová Ves v časti Ferčekovce.

Žiadosť doručená dňa : 8.9.2015

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.