Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2015/009911

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3, 5 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Obec Letanovce, Slovenského raja 66/55, 053 13 Letanovce

Predmet žiadosti : súhlas na výrub stromov rastúcich v areáli Cirkevnej základnej školy Juraja Sklenára Letanovce, Školská 55, na pozemku parc. č. C-KN 444/2, 444/3 v k. ú. Letanovce, v nasledovných počtoch a v nasledovnom druhovom zložení :

- 5 ks - Jabloň (Malus sp.)
- 1 ks - Čerešňa (Cerasus sp.)
- 10 ks - Smrek obyčajný (Picea abies)
- 1 ks - Jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia)
- 2 ks - Topoľ osikový (Populus tremula)
- 8 ks - Tuja západná (Thuja occidentalis)
- 7 ks - Lipa malolistá (Tilia cordata)

Predmetné pozemky sú vo vlastníctve Obce Letanovce, ktoré spravuje Cirkevná základná škola Juraja Sklenára, Školská 55, 053 13 Letanovce. Dôvodom žiadosti na výrub je zlý zdravotný stav drevín, stromy sú nerodiace, prestárle, napadnuté škodcami, vysýchajú, niektoré rastú v blízkosti objektu školy, sú prerástle, naklonené, je znížená ich stabilita, a pre žiakov a osoby v areáli školy predstavujú riziko úrazu alebo môžu spôsobiť škodu na majetku.

Žiadosť doručená dňa : 26.08.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.