Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2015/009724

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy

Predmet žiadosti : súhlas na výrub stromov v počte 3 ks hrab obyčajný (Carpinus betulus) na pozemku parc. č. C-KN 1883 – ostatné plochy v katastrálnom území Krompachy, na ul. Hornádska, vo vlastníctve mesta. Žiadosť o výrub stromov je zdôvodnená zlým zdravotným stavom, stromy sú prerástle, prestárle a poškodené. Výrub stromov je nevyhnutný z dôvodu realizácie stavby „Zberný dvor Krompachy“ s termínom ukončenia stavby do 31.10.2015.

Žiadosť doručená dňa : 20.08.2015

V súlade s § 82 ods. 7 v znení ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.