Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Ou-SN-OSŽP-2015/009387

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Akron, a.s., Hviezdoslavova 495, 053 15 Hrabušice

Predmet žiadosti:
Súhlas na výrub drevín a krov na pozemkoch parcelné č. C-KN 454 a 446 v katastrálnom území obce Betlanovce s prevažným podielom smreka, buka, borovice, topoľa, jelše sivej, brezy. Pozemky sú vo vlastníctve žiadateľa – Akron, a.s., Hviezdoslavova 495, Hrabušice.
Dôvodom žiadosti na výrub stromov je, že predmetné parcely sú vedené ako trvalý trávny porast a žiadateľ má záujem uvedené parcely využívať po vyčistení na poľnohospodársky účel.

Žiadosť doručená dňa : 12.8.2015

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.