Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2015/009357

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Obec Oľšavka, Oľšavka 39, 053 61 Oľšavka

Predmet žiadosti : súhlas na výrub stromov v počte 4 ks brezy previsnutej (Betula pendula) na pozemku parc. č. E-KN 9019 – zastavané plochy a nádvoria (C-KN 30 – ostatné plochy) v k. ú. Oľšavka, vo vlastníctve obce.
Odôvodnenie žiadosti : uvedené dreviny sa nachádzajú na pozemku obecného parku, sú poškodené, niektoré sú prasknuté a nahnité, a môže dôjsť k ich zlomeniu, čo predstavuje značné škody na blízkom elektrickom a telefónnom vedení ako aj na majetku obce a ohrozenie na životoch obyvateľov; v území je tiež plánovaná výstavba detského ihriska.

Žiadosť doručená dňa : 06.08.2015

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.