Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSŽP-2015/008424

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie č.7, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti:
I. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – lipa malolistá (Tilia cordata), ktorá rastie na pozemku parc. č. KN 2813/1 ul. Hanulová č. 16 LV 1 v centre mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je plánovaná rekonštrukcia prístupovej cesty do zrekonštruovaného rodinného domu.
II. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – javor horský – 6-kmenný (Acer pseudoplatanus), ktorý rastie na pozemku parc. č. KN 2796/1 ul. Hanulová č. 11 LV 1 v centre mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti je poškodzovanie súkromného majetku.
III. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – smrek pichľavý (Picea pungens), 2 ks - borovica lesná (Pinus sylvestris), 2 ks – smrek obyčajná (Picea abies), 1 ks – tuja západná (Thuja occidentalis) a 1 ks - smrekovec opadavý (Larix decidua), ktoré rastú na pozemku parc. č. KN 1440 ul. Kolárska č. 5 – sídlisko Západ LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti je poškodzovanie súkromného majetku a tiež plánované zateplenie bytovej jednotky.
IV. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks –smrek obyčajná (Picea abies), 1 ks - borovica lesná (Pinus sylvestris), 2 ks – breza previsnutá (Betula pendula), ktoré rastú na pozemku parc. č. KN 5822/1 ul. Štúrovo nábrežie č. 18 – sídlisko Mier LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti je poškodenie súkromného majetku a tiež z dôvodu, že koreňový systém stromov sa nachádza v blízkosti rozvodu plynovej prípojky a kanalizácie.

Žiadosť doručená dňa : 14.7.2015

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.