Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2015/008373

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na organizovanie verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí, ako aj iných verejnosti prístupných spoločenských podujatí za hranicami zastavaného územia obce alebo mimo športových a rekreačných areálov na to určených podľa § 13 ods. 2 písm. k) zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti : súhlas na organizovanie verejného športového podujatia „Beh Novoveskou Hutou“, 10. ročník, v termíne 5. septembra 2015, so začiatkom od 13,00 hod. Pripravované podujatie sa bude konať na trati Poľovník – Rybničná – Rybníky – Trafostanica – Horská – Poľovník v k. ú. Spišská Nová Ves, mestská časť Novoveská Huta, v ochrannom pásme Národného parku Slovenský raj, kde v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny platí 2. stupeň územnej ochrany.

Žiadosť doručená dňa : 13.07.2015

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.