Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2015/007339

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie informačného zariadenia pre turistov podľa § 13 ods. 2 písm. g) zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Obec Letanovce, Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce

Predmet žiadosti: súhlas na umiestnenie umiestnenie informačného zariadenia vo forme turistického smerovníka pre turistov Národného parku Slovenského raja v lokalite Letanovský mlyn na pozemku parc. č. KN C 3747/3 v katastrálnom území obce Letanovce, v území s 3. stupňom ochrany v území.

Žiadosť doručená dňa : 16.6.2015

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.