Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2015/007268

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : LESY Slovenskej republiky, š. p. Banská Bystrica
Odštepný závod Prešov, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov

Predmet žiadosti : súhlas na výrub stromov v počte 57 ks smreka obyčajného (Picea abies) na pozemku parc. č. C-KN 2287/1 - trvalé trávne porasty v k. ú. Smižany, v lokalite Vyšný Turník, na území Národného parku Slovenský raj, s tretím stupňom ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny. Dôvodom žiadosti na výrub je zlý zdravotný stav stromov; stromy vykazujú známky poškodenia podkôrnym hmyzom a vetrom, ktoré je žiadúce odstrániť, aby sa zabránilo šíreniu škodlivých činiteľov.

Žiadosť doručená dňa : 15.06.2015

V súlade s § 82 ods. 7 v znení ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.