Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2015/006112

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy

Predmet žiadosti : súhlas na výrub stromov rastúcich vo verejnej zeleni v nasledovných lokalitách, parcelách a v počtoch :
1. ul. Lorencova 5 - parc. č. C-KN 988 - ostatné plochy - 1 ks - breza previsnutá (Betula pendula)
2. ul. Mlynská 2 - parc. č. C-KN 520/1 - zastavané plochy a nádvoria - 1 ks - smrek obyčajný (Picea abies)
3. ul. Poštová 7 - parc. č. C-KN 2873/1 - ostatné plochy - 1 ks - breza previsnutá (Betula pendula)
v katastrálnom území Krompachy. Predmetné pozemky sú vo vlastníctve Mesta Krompachy. Žiadosť o výrub drevín bola podaná mestom Krompachy na podnet písomnej žiadosti bytových spoločenstiev v meste, zdôvodnená zlým zdravotným stavom, stromy súprerástle a prestárle.

Žiadosť doručená dňa : 19.05.2015

V súlade s § 82 ods. 7 v znení ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.