Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2015/004930

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Obec Spišský Hrušov, Spišský Hrušov 216, 053 63 Spišský Hrušov

Predmet žiadosti : súhlas na výrub stromov rastúcich vo verejnej zeleni v nasledovných lokalitách, parcelách a v počtoch :

1. „Cintorín“ - parc. č. C-KN 742/1 - ostatné plochy - 1 ks lipa malolistá (Tilia cordata)

2. „Park“ - parc. č. C-KN 474/1 - ostatné plochy - 4 ks lipa malolistá (Tilia cordata)

v katastrálnom území Spišský Hrušov. Predmetné pozemky sú vo vlastníctve Obce Spišský Hrušov. Dôvodom žiadosti na výrub je zlý zdravotný stav drevín, stromy sú prerástle, prestárle, a poškodené, ohrozujú majetok a zdravie občanov.

Žiadosť doručená dňa : 20.04.2015

V súlade s § 82 ods. 7 v znení ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.