Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2015/004496

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie č.7, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti:
I.Súhlas na výrub stromov v počte 2ks – smrek pichľavý (Picea pungens), 1 ks - smrek obyčajný (Picea abies), 2 ks - borovica lesná (Pinus sylvestris), 1ks – borovica čierna (Pinus nigra), 1 ks – pagaštan konský (Aesculus hippocastanum), ktoré rastú na pozemku parc. č. KN 1364/1 na ul. Tkáčska LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku a nedostatočného prístupu svetla do nižšie položených bytových jednotiek.
II. Súhlas na výrub stromov v počte 2 ks – borovica lesná (Pinus sylvestris) a 2ks – smrek pichľavý (Picea pungens), ktoré rastú na pozemku parc. č. KN 1433/1 ul. Hutnícka LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti je plánovaná výstavba parkoviska v predmetnej lokalite.
III. Súhlas na výrub stromov v počte 2 ks – breza previsnutá (Betula pendula), ktoré rastú na pozemku parc. č. KN 5877/1 ul. Jilemnického č. 11 LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku, zvýšeného výskytu alergií na peľ v dobe kvitnutia briez a celodenné tienenie prízemných bytových jednotiek.
IV. Súhlas na výrub stromov v počte 4 ks – smrek obyčajný (Picea abies) a 1 ks - borovica lesná (Pinus sylvestris), ktoré rastú na pozemku parc. č. KN 5942/1 ul. Tr. 1.mája č 59 sídlisko Mier LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti je poškodzovanie súkromného majetku, prehustená nekoncepčná výsadba stromov a celodenné tienenie bytových jednotiek v prízemí.
V. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – borovica lesná (Pinus sylvestris), ktorá rastie na pozemku parc. č. KN 6144/1 ul. Tr. 1.mája č. 55 LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti je poškodzovanie súkromného majetku, ohrozovanie obyvateľov a celodenné tienenie v prízemných bytových jednotkách.
VI. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – breza previsnutá (Betula pendula), ktorá rastie na pozemku parc. č. KN 5863/2 ul. Tr. 1.mája č. 22 LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti je poškodenie súkromného majetku a celodenné tienenie prízemných bytoch.
VII. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – lipa malolistá (Tilia cordata), 7 ks – breza previsnutá (Betula pendula), 1 ks – borovica lesná (Pinus sylvestris), 2 ks smrek pichľavý (Picea pungens), ktoré rastú na pozemku parc. č. KN 5835/1 na ul. Štúrovo nábrežie č. 9 sídlisko Mier LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku, prehustená nekoncepčná výsadba a nedostatok svetla v prízemných bytoch.
VIII. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – lipa malolistá (Tilia cordata), ktorá rastie na pozemku parc. č. KN 5835/1 na ul. Matušková sídlisko Mier LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku a nedostatok svetla v prízemných bytoch.
IX. Súhlas na výrub stromov v počte 3 ks – breza previsnutá (Betula pendula), ktoré rastú na pozemku parc. č. KN 5748/1 na ul. Štúrovo nábrežie č. 5, 6 sídlisko Mier LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku, ohrozovanie obyvateľov a nedostatok svetla v prízemných bytoch.
X. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – breza previsnutá (Betula pendula), ktorá rastie na pozemku parc. č. KN 7211/1 ul. Brezová č. 19/37 LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti výrubu je poškodzovanie súkromného majetku a nedostatku svetla v prízemných bytoch.
XI. Súhlas na výrub stromov v počte 2 ks – breza previsnutá (Betula pendula), 1 ks – smrek obyčajný (Picea abies) a 3 ks - borovica lesná (Pinus sylvestris), ktoré rastú na pozemku parc. č. KN 4717/1 ul. Javorová – sídlisko Tarča LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je prehustená výsadba a nedostatočný prístup svetla v prízemných bytových jednotkách.
XII. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – smrek obyčajný (Picea abies), ktorý rastie na pozemku parc. č. KN 2796/1 ul. Banícka LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku a ohrozovanie obyvateľov.
XIII. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – lipa malolistá (Tilia cordata), ktorá rastie na pozemku parc. č. KN 380 na ul. Slovenská LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je plánovaná výstavba parkoviska v danej lokalite.
XIV. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – smrekovec opadavý (Larix decidua), ktorý rastie na pozemku parc. č. KN 380/1 ul. Rastislavova LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku a ohrozovanie obyvateľov.
XV. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – lipa malolistá (Tilia cordata), ktorá rastie na pozemku parc. č. KN 193/1 ul. Gorazdova LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku a ohrozovanie obyvateľov prechádzajúcich v predmetnej lokalite.

Žiadosť doručená dňa : 8.4.2015

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.