Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSŽP-2015/004136

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Obec Rudňany č. 234, 053 23 Rudňany

Predmet žiadosti:
Súhlas na výrub drevín mimo lesa v počte 13 ks breza previsnutá (Betula pendula), 3 ks smrekovec opadavý (Larix decidua) a 2 ks buk lesný (Fagus sylvatica), ktoré rastú na pozemku parc. č. KN 610 v intraviláne obce Rudňany, ktorý je vo vlastníctve obce Rudňany.
Dôvodom žiadosti na výrub:
Dreviny rastú vo dvore materskej školy a v dobe kvitnutia dochádza k ohrozovaniu zdravia predovšetkým alegrických detí, tienia miestnosti v MŠ a znižujú hygienické podmienky v budove školy a v prípade samovoľného pádu predstavujú nebezpečenstvo pre deti.

Žiadosť doručená dňa : 30.3.2015

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.