Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2015/003890

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na zásah do prírodných biotopov podľa § 6 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Tomáš Farkašovský, Železničná 34, 053 61 Spišské Vlachy

Predmet žiadosti : súhlas na zásah do biotopu európskeho významu Lk 1 Nížinné a podhorské kosné lúky s výskytom teplomilných prvkov flóry z dôvodu výstavby rodinného domu na pozemku parc. č. C-KN 7730/102 v k. ú. Spišské Vlachy, v rekreačnej oblasti Zahura.
Pozemok je situovaný na okraji rozľahlej lúky, v časti „Suchá“, je umiestnený mimo územia európskeho významu SKUEV0291 Svätojánsky potok, mimo zastavaného územia mesta, kde platí prvý stupeň územnej ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.

Žiadosť doručená dňa : 23.03.2015

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.