Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2015/003800

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3, 5 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Obec Teplička, Teplička 83, 052 01 Teplička

Predmet žiadosti : súhlas na výrub stromov rastúcich vo verenej zeleni v nasledovných lokalitách, parcelách a v počtoch :

1. „Cintorín“ - parc. č. C-KN 166/1 - ostatné plochy - 2 ks smrek pichľavý (Picea pungens), 2 ks tuja západná (Thuja occidentalis)

2. „Starý výbor“ - parc. č. C-KN 211 - zastavané plochy a nádvoria, parc. č. C-KN 212 - záhrady - 1 ks jedľa srienistá (Abies concolor), 2 ks smrek pichľavý (Picea pungens),
2 ks javor horský (Acer pseudoplatanus), 1 ks borovica lesná (Pinus sylvestris)

3. „Pod školou“- parc. č. C-KN 231/1, 231/2 - zastavané plochy a nádvoria - 5 ks smrek obyčajný (Picea abies), 4 ks javor horský (Acer pseudoplatanus)

v katastrálnom území Teplička. Predmetné pozemky sú vo vlastníctve Obce Teplička. Dôvodom žiadosti na výrub je zlý zdravotný stav drevín, stromy sú prerástle, prestárle, a poškodené, zaberajú hrobové miesta, a poškodzujú pomníky, ohrozujú blízke nehnuteľnosti rodinných domov, a zasahujú do elektrického vedenia, ktoré prechádza v obci Teplička.

Žiadosť doručená dňa : 20.03.2015

V súlade s § 82 ods. 7 v znení ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (zofia.gmucova@sn.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.