Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2015/003794

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Eva Odstrčilová, Mlynky – Biele Vody 265, 053 76 Mlynky

Predmet žiadosti : súhlas na výrub stromov v počte 2 ks smreka obyčajného (Picea abies) na pozemku parc. č. C-KN 674/2 (E-KN 97205/302) – trvalé trávne porasty v k. ú. Mlynky, Biele Vody.
Územie sa nachádza v ochrannom pásme Národného paru Slovenský raj, kde platí druhý stupeň územnej ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.
Odôvodnenie žiadosti : predmetné stromy zatieňujú významnú časť záhradky (parc. č. C-KN 673), ktorú má žiadateľka v nájme od vlastníka pozemku Mesta Spišská Nová Ves.

Žiadosť doručená dňa : 20.03.2015

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (zofia.gmucova@sn.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.