Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2015/003688

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy

Predmet žiadosti : súhlas na výrub stromov rastúcich vo verejnej zeleni v nasledovných lokalitách, parcelách a v počtoch :
1. ul. Maurerova 796/23,24,25 – parc. č. C-KN 2878, 3013/1 – ostatné plochy, zastavané plochy a nádvoria – 4 ks – breza previsnutá (Betula pendula)
– 3 ks – agát biely (Robinia pseudoacacia)
2. ul. Lorencova 1097/7 – parc. č. C-KN 982, 988 – ostatné plochy,
– 3 ks tuja západná (Thuja occidentalis)
– 1 ks borovica čierna (Pinus nigra)
– 1 ks borovica lesná (Pinus sylvestris)
­ – 1 ks smrek pichľavý (Picea pungens)
v katastrálnom území Krompachy. Predmetné pozemky sú vo vlastníctve Mesta Krompachy. Dôvodom žiadosti na výrub je zlý zdravotný stav drevín, tienenie bytov, stromy sú prerástle, prestárle, a poškodené, ohrozujú bezpečnosť vplyvom vetra a výšky stromov.

Žiadosť doručená dňa : 18.03.2015

V súlade s § 82 ods. 7 v znení ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (zofia.gmucova@sn.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.