Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSŽP-2015/003465

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Obec Poráč č. 61, 053 22 Poráč

Predmet žiadosti:
Súhlas na výrub javorov v počte 3 ks, tuje v počte 3 ks, borovice sosny v počte 1 ks , ktoré rastú na pozemku parc. č. KN 2 a borovice lesnej v počte 1 ks, ktorá rastie na pozemku parc. č. KN 2891/3 v k.ú. obce Poráč. Pozemky sú vo vlastníctve obce Poráč.
Dôvodom žiadosti na výrub stromov je poškodzovanie súkromného majetku, náhrobných kameňov, ohrozovanie elektrického vedenia, zlý zdravotný stav na miestnom cintoríne ako aj ohrozovanie rekreačných chát v lokalite Poráčska dolina.

Žiadosť doručená dňa : 13.3.2015

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@sn.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.