Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2015/003380

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na prevádzkovanie rehabilitačnej stanice podľa § 45 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica

Predmet žiadosti : Súhlas na prevádzkovanie rehabilitačnej stanice umiestnenej pri ŠOP SR, Správe Národného parku Slovenský raj so sídlom na Štefánikovom námestí 9, 052 01 Spišská Nová Ves, na pozemku parc. č. C-KN 2124, 2125, 2126 v k. ú. Spišská Nová Ves, vo vlastníctve ŠOP SR, LV č. 8215.
Rehabilitačná stanica je zariadenie na účel záchrany druhovej rozmanitosti, genetickej variability, obnovy a posilňovania stability populácií chránených živočíchov, ktoré bude slúžiť na umiestnenie živočíchov, ktorých zdravotný stav alebo poškodenie si vyžaduje dlhodobejšiu rehabilitáciu a prípravu na návrat do prírodného prostredia.
V predmetnom zariadení sa nachádzajú chovné priestory zodpovedajúce biologickým, fyziologickým a etologickým potrebám najčastejšie držaných rehabilitovaných živočíchov, je zabezpečená veterinárna starostlivosť o živočíchy a základné vybavenie, ktoré umožňujú primeranú starostlivosť o živočíchy :
a) vnútorná ošetrovňa s rozmermi 2,4 m x 3 m
b) voliéry (2 ks) s rozmermi 5 m x 2 m x 2 m
c) dvojmiestna voliéra s rozmermi 4 m x 2 m x 2 m
d) karanténne priestory, vrátane priestorov pre cicavce s rozmermi 4 m x 6 m
e) klietka s rozmermi 1,4 m x 0,70 m x 0,50 m

V rámci projektu OPŽP „Sieť záchranných staníc realizovaného ZOO Bojnice bude umiestnená voliéra s priestorom pre ošetrovateľa s rozmermi 6 m x 4 m x 2,2 m. Rozlietavacia voliéra s rozmermi 14 m x 7 m x 4 m je v pláne.

Žiadosť doručená dňa : 11.03.2015

V súlade s § 82 ods. 7 v znení ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (zofia.gmucova@sn.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.