Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2015/003257

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy

Predmet žiadosti : súhlas na výrub stromov rastúcich vo verejnej zeleni v nasledovných lokalitách, parcelách a v počtoch :
1. ul. Lorencova 12 – parc. č. C-KN 1006 – zastavané plochy a nádvoria – 1 ks jedle srienistej (Abies concolor)
2. ul. Hlavná - Lorencova – parc. č. C-KN 1003 – zastavané plochy a nádvoria – 3 ks pagaštana konského (Aesculus hippocastanum)
3. ul. Hlavná 3 – parc. č. C-KN 1033/1, 1039/1 – zastavané plochy a nádvoria – 3 ks slivky domácej (Punus domestica)

v katastrálnom území Krompachy. Predmetné pozemky sú vo vlastníctve Mesta Krompachy. Dôvodom žiadosti na výrub je zlý zdravotný stav drevín, tienenie bytov, stromy sú prerástle, prestárle, a poškodené, ohrozujú bezpečnosť dopravy a chodcov v hlavnom dopravnom priestore MK, kde sa realizuje rekonštrukcia mosta cez Slovinský potok, a bezpečnosť detí a pracovníkov v MŠ.

Žiadosť doručená dňa : 09.03.2015

V súlade s § 82 ods. 7 v znení ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (zofia.gmucova@sn.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.