Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2015/003099

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Obec Chrasť nad Hornádom, 053 63 Chrasť nad Hornádom 165

Predmet žiadosti : súhlas na výrub stromov v počte 8 ks tuje západnej (Thuja occidentalis) na pozemku parc. č. C-KN 571/1 – ostatné plochy v k. ú. Chrasť nad Hornádom, vo vlastníctve obce.
Odôvodnenie žiadosti : uvedené dreviny sa nachádzajú na miestnom cintoríne a svojim rastom poškodzujú pomníky a nespĺňajú estetickú funkčnosť danej lokality.

Žiadosť doručená dňa : 04.03.2015

V súlade s § 82 ods. 7 v znení ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (zofia.gmucova@sn.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.