Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2015/002423

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy

Predmet žiadosti : súhlas na výrub stromov rastúcich vo verenej zeleni v nasledovných lokalitách, parcelách a v počtoch :
- ul. Námestie slobody – parc. č. KN-C 538 - zastavané plochy a nádvoria – 3 ks agát biely (Robinia pseudaacacia)
- ul. Štúrova – parc. č. KN-E 92441 - ostatné plochy – 7 ks agát biely (Robinia pseudoacacia) a 7 ks jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia)
- ul. Lorencova – parc. č. KN-E 93290, 93291 - zastavané plochy a nádvoria – 1 ks lipa malolistá (Tilia cordta)
- ul. Mlynská - sídl. Juh – parc. č. KN-C 520/1 - zastavané plochy a nádvoria – 1 ks smrek pichľavý (Picea pungens)
v katastrálnom území Krompachy. Predmetné pozemky sú vo vlastníctve Mesta Krompachy. Dôvodom žiadosti na výrub je zlý zdravotný stav drevín, ohrozovanie a poškodzovanie majetku, a zdravia občanov a plánované vybudovanie chodníka; stromy blokujú pri realizácii projektu „Revitalizácia mesta po povodni“.
Žiadosť doručená dňa : 13.02.2015
V súlade s § 82 ods. 7 v znení ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (zofia.gmucova@sn.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.