Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2015/002326

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na zásah do biotopu podľa § 6 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Obec Letanovce, Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce

Predmet žiadosti: súhlas na umiestnenie verejnoprospešného zariadenia pre turistov národného parku Slovenského raja v lokalite Stôl na pozemku parc. č. KN C 3691/1 v katastrálnom území obce Letanovce, v území s 3. stupňom ochrany v území.

Žiadosť doručená dňa : 11.2.2015

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@sn.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.