Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSŽP-2015/002291

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Daniel Lipovský, Bystrany č. 77, 053 62 Bystrany

Predmet žiadosti:
Súhlas na výrub javorov v počte 6 ks, ktoré rastú na pozemku parc. č. KN 100 v intraviláne obce Bystrany, ktorý je vo vlastníctve obce Bystrany.
Dôvodom žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku a zlý zdravotný stav stromov.

Žiadosť doručená dňa : 5.2.2015

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@sn.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.