Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2015/001932

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy

Predmet žiadosti : súhlas na výrub stromov rastúcich vo verenej zeleni v nasledovných lokalitách, parcelách a v počtoch :
1. ul. SNP 5 - parc. č. C-KN 2842, 2843 - ostatné plochy - 2 ks topoľ, 2 ks breza
2. ul. Lorencova 1091/1 - parc. č. C-KN 965 - ostatné plochy - 1 ks tuja
3. ul. Jesenského 602/10 - parc. č. C-KN 1353 - zastavané plochy a nádvoria - 1 ks breza
4. ul. Maurerova 795/28 - parc. č. C-KN 3011, 3006 - ostatné plochy - 2 ks breza, 1 ks smrek,
1 ks borovica
5. ul. Lorencova 1092/2 - parc. č. 965 - ostatné plochy - 2 ks tuja
6. ul. Hlavná 1073/1 - parc. č. C-KN 1043 - ostatné plochy - 2 ks breza
7. ul. Hlavná 959/39 - parc. č. C-KN 2960 - 3 ks breza
8. ul. Hlavná 37,38 - parc. č. C-KN 2961 - ostatné plochy - 1 ks hruška
v katastrálnom území mesta Krompachy. Predmetné pozemky sú vo vlastníctve Mesta Krompachy. Dôvodom žiadosti na výrub je prestárlosť stromov, ohrozovanie a poškodzovanie majetku občanov mesta resp. bytových spoločenstiev v meste Krompachy; stromy sú prerástle.

Žiadosť doručená dňa : 30.01.2015

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou ()  záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.