Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSŽP-2014/013810

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie č.7, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti:
I. Súhlas na výrub stromov v počte 2ks – javor horský (Acer pseudoplatanus), ktoré rastú na pozemku parc. č. KN 6297/1 na ul. Wolkerová č. 2196/13 LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je možné spôsobenie škody na majetku a celodenného tienenia ako aj pliesne v bytoch.
II. Súhlas na výrub stromov v počte 1ks – vŕba košikárska (Salix viminalis) a 1 ks borovica čierna (Pinus nigra), ktoré rastú na pozemku parc. č. KN 4749/1 ul. Za Hornádom LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku, ohrozovanie zdravia obyvateľov, celodenného tienenia a nedostatočného prístupu svetla do nižšie umiestnených bytových jednotiek.
III. Súhlas na výrub stromov v počte 1ks – breza previsnutá (Betula pendula) a 1 ks smrek pichľavý (Picea pungens), ktoré rastú na pozemku parc. č. KN 87 ul. Moravská č. 75 LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku vzhľadom k tomu, že sa nachádzajú v tesnej blízkosti bytovej jednotky a spôsobujú celodenný tieň. Výrubom sa lokalite presvetlí a zlepší sa rast ostatných stromov.
IV. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks - smrek pichľavý (Picea pungens) a 2 ks – borovica lesná (Pinus sylvestris), ktoré rastú na pozemku parc. č. KN 7828 ul. Rajecká č. 16 - Ferčekovce LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub sú pri hlavnej cesta a sú značne poškodené a tiež poškodzovanie súkromného majetku.
V. Súhlas na výrub stromov v počte 4ks - breza previsnutá (Betula pendula), ktoré rastú na pozemku parc. č. KN 5748 na ulici Komenského č. 11 – Mier LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub drevín je tienenie a poškodzovanie súkromného majetku, nakoľko dosiahli výšku tretieho poschodia.
VI. Súhlas na výrub stromov v počte 2ks – smrek obyčajný (Picea abies) a 3ks – borovica lesná (Pinus sylvestris), ktoré rastú na pozemku parc. č. KN 5863/2 na ulici Trieda 1. mája č. 62 – Mier LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub drevín je poškodenie a preschnutie stromov.
VII. Súhlas na výrub stromov v počte 7ks – breza previsnutá (Betula pendula), ktoré rastú na pozemku parc. č. KN 4722 na ulici Brezovej č. 7-10 – Tarča LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je celodenné tienenie bytovej jednotky a poškodzovanie súkromného majetku, nakoľko stromy dosiahli výšku tretieho poschodia. Taktiež sa nachádzajú v zelenom páse pri garážových jednotkách a pri hlavnej ceste.
VII. Súhlas na výrub stromov v počte 1ks - breza previsnutá (Betula pendula), ktorá rastie na pozemku parc. .č 4727 na ulici Lipová č. 10 – Tarča LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom na výrub je poškodzovanie súkromného majetku, koreňový systém stromu poškodzuje asfaltový chodník prístupový k bytovým jednotkám.


Žiadosť doručená dňa : 4.12.2014

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@sn.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.