Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2014/013657

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy

Predmet žiadosti : súhlas na výrub stromov v počte 3 ks brezy previsnutej (Betula pendula) na pozemku parc. č. C-KN 3013/1, 2878 – zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy v k. ú. Krompachy, vo vlastníctve mesta, na ul. Maurerova.
Dôvodom výrubu je plánovaná výstavba pojazdového chodníka k ZŠ a MŠ na ul. Maurerova v meste Krompachy, a stromy bránia vo vybudovaní prístupového chodníka.

Žiadosť doručená dňa : 02.12.2014

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (zofia.gmucova@sn.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.