Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Ou-SN-OSŽP-2014/013204

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Mgr. Anežka Smyková, Ružová 717/26, 053 11 Smižany

Predmet žiadosti: súhlas na výrub stromov pri rekreačnej chate v lokalite Letanovský mlyn v katastrálnom území obce spišské Tomášovce, ktoré rastú na pozemku parc. č. KN C 850/2 evidovaný na LV ako zastavaná plocha. Dôvodom žiadosti na výrub je ohrozenie zdravia a majetku.

Žiadosť doručená dňa : 19.11.2014

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@sn.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.