Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2014/013013

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ :  Ing. Alexandra Dutková, Wolkerova 19/6, 052 01 Spišská Nová Ves
                   Peter Holeček, Hanulova 18, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti : súhlas na výrub stromov v počte 6 ks – borovica čierna (Pinus nigra) a 1 ks – smrek obyčajný (Picea abies) na pozemku parc. č. C-KN 2037/79 a 2037/2 (E-KN 2094/2) v k. ú. Smižany, pri rekreačnej chate s. č. 626 v lokalite Košiarny briežok.
Dotknuté pozemky sa nachádzajú v ochrannom pásme Národného parku Slovenský raj, kde platí druhý stupeň územnej ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.
Dôvodom žiadosti na výrub je ohrozenie objektu rekreačnej chaty pri silnom vetre, tienenie chaty a stým spojená zvýšená vlhkosť chaty a okolia chaty.

Žiadosť doručená dňa : 13.11.2014

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (zofia.gmucova@sn.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.