Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2014/013012

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany

Predmet žiadosti : súhlas na výrub 10 ks stromov v nasledovnej druhovej skladbe - 4 ks lipy malolistej (Tilia cordata), 2 ks smrek pichľavý (Picea pungens) a 4 ks borovice lesnej (Pinus sylvestris) ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 1333 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Smižany, vo vlastníctve obce, na ul. Štefánikova.
Dôvodom výrubu je plánovaná II. etapa revitalizácie centra obce Smižany, kde v zelenom páse ulice Štefánikovej po pravej strane smerom na Iliašovskú ulicu je plánovaný chodník pre peších.

Žiadosť doručená dňa : 13.11.2014

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (zofia.gmucova@sn.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.