Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2014/012619

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť : Súhlas na výrub drevín rastúcich mimo lesa

Žiadateľ :Obec Spišské Tomášovce, Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce

Predmet žiadosti : súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny na území ochranného pásma Národného parku Slovenský raj v k. ú. Spišské Tomášovce. Jedná sa o výrub stromov v počte 1 ks lipy malolistej (Tilia cordata) a 2 ks brezy previsnutej (Betula pendula) na pozemku parc. č. C-KN 437/1 (cintorín), druh pozemku ostatné plochy v k. ú. Spišské Tomášovce, vo vlastníctve obce. Územie plánovanej činnosti je v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny chránené 2. stupňom územnej ochrany. Dôvodom žiadosti na výrub je zlý zdravotný stav, ohrozovanie občanov a poškodzovanie pomníkov.

Žiadosť doručená dňa : 03.11.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (zofia.gmucova@sn.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.