Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2014/012536

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany

Predmet žiadosti : súhlas na výrub stromov v počte 5 ks stromov - lipa malolistá (Tilia cordata) na pozemku parc. č. C-KN 1875/1 - ostatné plochy v k. ú. Smižany, vo vlastníctve obce, pri rekreačnej chate s. č. 327 v lokalite Smižianska Maša, v ochrannom pásme Národného parku Slovenský raj, s platným 2. stupňom územnej ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny. Dôvodom žiadosti na výrub je ohrozenie majetku rekreačnej chaty spadnutím stromov a ohrozenie života človeka vplyvom výšky stromov, vetra, a padaniu konárov.

Žiadosť doručená dňa : 30.10.2014

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (zofia.gmucova@sn.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.