Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSŽP-2014/012487

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Obec Slatvina, Slatvina 63, 053 61 Slatvina

Predmet žiadosti: súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – vŕba sp. (Salix sp.), ktorý rastie na pozemku parc. č. KN C 914 a 1 ks jaseň štíhla (Fraxinus excelsior), ktorý rastie na pozemku č. 15 evidovaný ako zastavaná plocha. Dôvodom žiadosti na výrub je výstavba kanalizácie Slatvina.

Žiadosť doručená dňa : 28.10.2014

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@sn.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.