Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSŽP-2014/012459

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie č.7, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti:
I. Súhlas na výrub stromov v počte 1ks – borovica lesná (Pinus sylvestris), ktorá rastie na pozemku parc. č. KN 325 na ul. Svätopluková LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je poškodzovanie základov majiteľa garáže a tiež prístup k rozvodovej elektrickej skrini.
II. Súhlas na výrub stromov v počte 2ks – breza previsnutá (Betula pendula) a 1ks jedľa obrovská (Abies grandis), ktoré rastú na pozemku parc. č. KN 2796/1 ul. Banícka č. 27 LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku a celodenné tienenie v bytovej jednotke.
III. Súhlas na výrub stromov v počte 1ks – tuja západná (Thuja occidentalis), ktorá rastie na pozemku parc. č. KN 6771 ul. F.Urbanka č. 34 - Kozí vrch LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku a zasahovanie do elektrického vedenia.
IV. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – jedľa biela (Abies alba), ktorá rastie na pozemku parc. č. KN 330/1 ul. Koceľová č. 1, 3, 5 LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku a celodenné tienenie prízemných bytových jednotiek.
V. Súhlas na výrub stromov v počte 1ks - breza previsnutá (Betula pendula), ktorá rastie na pozemku parc. č. KN 2796/1na ulici Hanulová č. 17, 19, 21 LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub drevín je zasahovanie koreňového systému do rozvodov elektrického vedenia, telekomunikačných káblov a verejného osvetlenia v danej lokalite.
VI. Súhlas na výrub stromov v počte 1ks – smrek obyčajný (Picea abies), ktorý rastie na pozemku parc. č. KN 2555 na ulici Rázusová LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub drevín je celodenné tienenie bytovej jednotky a poškodzovanie súkromného majetku.


Žiadosť doručená dňa : 28.10.2014

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@sn.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.