Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSŽP-2014/012458

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie č.7, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti:
I. Súhlas na výrub stromov v počte 1ks – breza previsnutá (Betula pendula), 1ks – topoľ biely (Populus alba), ktoré rastú na pozemku parc. č. KN 6263/1 na ul. Wolkerová č. 33 LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je možné spôsobenie škody na majetku a celodenného tienenia.
II. Súhlas na výrub stromov v počte 1ks – breza previsnutá (Betula pendula), ktorá rastie na pozemku parc. č. KN 6863 ul. I. Jašíka – Kozí vrch LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku, ohrozovanie zdravia obyvateľov. Predmetná lokalita sa výrubom presvetlí a zlepší sa rast ostatných stromov v tejto lokalite.
III. Súhlas na výrub stromov v počte 1ks – tuja západná (Thuja occidentalis), ktorá rastie na pozemku parc. č. KN 6771 ul. F.Urbanka č. 34 - Kozí vrch LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku a zasahovanie do elektrického vedenia.
IV. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks - breza previsnutá (Betula pendula) a 2 ks – lipa malolistá (Tilia cordata), ktoré rastú na pozemku parc. č. KN 4727 ul. Lipová č. 1 - Tarča LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku a celodenné tienenie prízemných bytových jednotiek a taktiež prehustená a nekoncepčná výsadba.
V. Súhlas na výrub stromov v počte 5ks - breza previsnutá (Betula pendula), ktoré rastú na pozemku parc. č. KN 5858 na ulici Štúrovo nábrežie č. 12 – Mier LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub drevín je tienenie a poškodzovanie súkromného majetku.
VI. Súhlas na výrub stromov v počte 3ks – smrek pichľavý (Picea pungens), ktoré rastú na pozemku parc. č. KN 7222 na ulici Topoľová – Tarča LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub drevín je celodenné tienenie bytovej jednotky a prehustenej výsadby v predmetnej lokalite.
VII. Súhlas na výrub stromov v počte 5ks – breza previsnutá (Betula pendula) a 2ks – borovica lesná (Pinus sylvestris), ktoré rastú na pozemku parc. č. KN 1433/1 Duklianska ul.56 LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je celodenné tienenie bytovej jednotky a poškodzovanie súkromného majetku.


Žiadosť doručená dňa : 28.10.2014

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@sn.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.