Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSŽP-2014/011973

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 50, 053 11 Smižany

Predmet žiadosti: súhlas na výrub stromu v počte 1 ks – smrek pichľavý (Picea pungens) a 2 ks brezy previsnutej (Betula pendula), ktorý rastie na pozemku parc. č. KN C 1315/10 evidovanej ako verejný park, ktorá je vo vlastníctve obce Smižany. Dôvodom žiadosti na výrub je vyschnutie smreka pichľavého a preriedenie briez vo verejnom parku za účelom omladenia parku, z ťažnosti znečisťovania bytových domov výpadom bytových semien a v jarnom období sú veľkým problémom pre alergikov.

Žiadosť doručená dňa : 16.10.2014

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@sn.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.