Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2014/011941

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany

Predmet žiadosti : súhlas na výrub stromov v počte 28 ks borovice lesnej (Pinus sylvestris), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 2037/2 (E-KN 2090/2) v k. ú. Smižany, vo vlastníctve obce, pri rekreačnej chate s. č. 3429/10 v lokalite Košiarny briežok, v ochrannom pásme Národného parku Slovenský raj, územie ktorého je chránené druhým stupňom ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny. Dôvodom žiadosti na výrub je ohrozenie majetku rekreačnej chaty spadnutím stromov a ohrozenie života človeka vplyvom výšky stromov a vetra.

Žiadosť doručená dňa : 15.10.2014

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.