Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSŽP-2014/011292

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie č.7, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti:
I. Súhlas na výrub stromov v počte 2ks – breza previsnutá (Betula pendula), 2ks - jedľa biela (Abies alba), 3 ks – agát biely (Robinia pseudoacacia), 1 ks – smrekovec opadavý (Larix decidua), ktoré rastú na pozemku parc. č. KN 5754 a 5748/1 LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je možné spôsobenie škody na majetku a celodenného tienenia.
II. Súhlas na výrub stromov v počte 2ks – smrek obyčajný (Picea abies) a 1 ks - borovica lesná (Pinus sylvestris), ktoré rastú na pozemku parc. č. KN 5755 LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku, plánovaného zatepľovania bytovej jednotky.
III. Súhlas na výrub staromov v počte 1ks – borovica lesná (Pinus sylvestris) a 1 ks - smrek obyčajný (Picea abies), ktoré rastú na pozemku parc. č. KN 6289/1 LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves na ulici Trieda 1. mája č. 19, ktorá je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku, celodenného tienenia a taktiež koreňový systém stromov zasahuje do základov bytovej jednotky.
IV. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks - breza previsnutá (Betula pendula) a 1 ks - borovica lesná (Pinus sylvestris), ktoré rastú na pozemku parc. č. KN 6144 LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves na ulici Trieda 1.mája č. 53, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku a celodenné tienenie prízemných bytových jednotiek.
V. Súhlas na výrub stromov v počte 2ks - breza previsnutá (Betula pendula), ktoré rastú na pozemku parc. č. KN 6147 LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves na ulici Wolkerovej č. 39, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub drevín je tienenie a poškodzovanie súkromného majetku.
Žiadosť doručená dňa : 29.9.2014

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@sn.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.