Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSŽP-2014/011290

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie č.7, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti: súhlas na výrub stromov v počte 1ks – borovica čierny (Pinus nigra) a 1ks - jedľa biela (Abies alba), ktoré rastú na pozemku parc. č. KN C 2796/1 na ulici Hanulová č. 9 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je možné spôsobenie škody na majetku a zdraví alebo živote človeka a tiež koreňový systém sa nachádza priamo pri rozvádzacej elektrickej skrini.

Žiadosť doručená dňa : 29.9.2014

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@sn.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.