Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2014/010271

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na zásah do prírodných biotopov podľa § 6 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Ing. Jozef Onderuš, Tomášovská 32, 053 11 Smižany

Predmet žiadosti : súhlas na zásah do biotopu európskeho významu Ls 1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy a biotopu národného významu Lk 6 Podmáčané lúky podhorských a horských oblastí z dôvodu vykonania výkopových prác pre uloženie telekomunikačného optického kábla k rekreačnému objektu s. č. 3518 v lokalite Košiarny briežok cez pozemok parc. č. C-KN 2037/2 - ostatné plochy v katastrálnom území Smižany. Územie plánovanej činnosti sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Slovenský raj, ktoré je v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny chránené 2. stupňom ochrany.

Žiadosť doručená dňa : 26.08.2014

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.