Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2014/009730

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Marcel Franko, J. Hanulu 3, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti: súhlas na výrub stromov v počte 3 ks – smrek obyčajný (Picea abies), ktorý rastie na pozemku parc. č. KN C 739/9 v lokalite Čingov v katastrálnom území obce Spišské Tomášovce, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa. Dôvodom žiadosti na výrub je možné spôsobenie škody na majetku a zdraví alebo živote človeku, ako aj poškodenie koreňového systému vplyvom terénnych úprav pre umiestnenie predajného stánku.

Žiadosť doručená dňa : 7.8.2014

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (muchova.katarina@sn.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.