Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2014/008992

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť : Súhlas na usporiadanie športového podujatia

Žiadateľ : Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti : súhlas na uskutočnenie verejného športového podujatia „Beh Novoveskou Hutou“, 9. ročník, podľa § 13 ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Pripravované športové podujatie je naplánované na 6. septembra 2014 so začiatkom od 13,00 hod. na trase Poľovník – Rybničná – Rybníky – Trafostanica – Horská – Poľovník v k. ú. Spišská Nová Ves, mestská časť Novoveská Huta. Trasa predmetného športového podujatia je naplánovaná v ochrannom pásme Národného parku Slovenský raj, kde v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov platí 2. stupeň územnej ochrany.

Žiadosť doručená dňa : 17.07.2014

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.