Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2014/008719

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie č.7, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti: súhlas na výrub stromu v počte 2 ks – borovica lesná (Pinus sylvestris), ktorý rastie na pozemku parc. č. KN C 7210 na ulici Gaštanová v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves pred bytovým domom. Dôvodom žiadosti na výrub je, že stromy sú nebezpečne nahnuté a tiež možné spôsobenie škody na majetku a zdraví alebo živote človeku.

Žiadosť doručená dňa : 10.7.2014

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (muchova.katarina@sn.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.