Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2014/007992

 

Vec
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na zásah do biotopu podľa § 6 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Ing. Jozef Dzurňák, J. Wolkera 31/6, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti: súhlas na zásah do biotopu z dôvodu vykonania výkopových prác pre uloženie prívodného elektrického kábla k chate č. 526 v lokalite Košiarny briežok na pozemku parc. č. KN C 2252/2 v katastrálnom území obce Smižany, v území s 3. stupňom ochrany v Národnom parku Slovenský raj.

Žiadosť doručená dňa : 24.6.2014

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (muchova.katarina@sn.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.