Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2014/006798

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie predajného stánku podľa § 14 ods. 2 písm. a) v znení § 13, ods. 2, písm. l) zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : DOMOVNÍK s.r.o., Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti: súhlas na umiestnenie predajného stánku na pozemku parc. č. KN C 793/9 v k.ú. Spišské Tomášovce, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa v lokalite Čingov, územie ktoré je v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny chránené 3. stupňom ochrany.

Žiadosť doručená dňa : 27.5.2014

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (muchova.katarina@sn.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.