Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2014/006710

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Ján Gargula a JUDr. Jana Gargulová, Hutnícka 10, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti : súhlas na výrub stromov v počte 3 ks – borovica lesná (Pinus sylvestris), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 767/1 v k. ú. Spišské Tomášovce, pri rekreačnej chate s. č. 1065 (parc. č. C-KN 767/2) v lokalite Čingov, vo vlastníctve žiadateľov. Dotknuté pozemky sa nachádzajú vo vlastnom území Národného parku Slovenský raj, kde platí tretí stupeň ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny. Dôvodom žiadosti na výrub je ohrozenie objektu rekreačnej chaty a možné spôsobenie škody na majetku a zdraví alebo živote človeka.

Žiadosť doručená dňa : 23.05.2014

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.