Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2014/006540

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Ing. Štefán Pálfi, Lesná 35, 080 01 Prešov

Predmet žiadosti : súhlas na výrub drevín rastúcich na nasledovných parcelách a v počtoch :
- 1 ks lipa malolistá (Tilia cordata) – parc. č. C-KN 1842/3 - záhrady
- 2 ks jabloň planá (Malus sylvestris)parc. č. C-KN 1842/3 - záhrady
- 1 ks hruška palná (Pyrus pyraster)parc. č. C-KN 1842/3 - záhrady
- 1 ks čerešňa vtáčia (Cerasus avium) – parc. č. C-KN 1842/1 - záhrady
- 3 ks jabloň planá (Malus sylvestris) – parc. č. C-KN 1842/1 - záhrady
- 3 ks vŕba sp. (Salix sp.) – parc. č. C-KN 1842/1 - záhrady
- 60 m2 krovitého porastu v druhovom zložení lieska obyčajná (Corylus avelana), slivka trnková, trnka (Prunus spinosa), baza čierna (Sambucus nigra) – parc. č. C-KN1842/3 a 1842/1 - záhrady
v katastrálnom území Hrabušice, v lokalite Podlesok. Predmetné pozemky sú vo vlastníctve SR v správe Slovenského pozemkového fondu Bratislava. Výrub drevín je požadovaný z dôvodu potreby riešenia havarijného stavu existujúceho NN vedenia a jeho rekonštrukcie v predmetnej lokalite a tiež plánovanej rekonštrukcie obytného objektu na penzión „Stodola“ Hrabušice. Územie plánovanej činnosti sa nachádza na území Národného parku Slovenský raj, kde platí tretí stupeň ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.

Žiadosť doručená dňa : 20.05.2014

Telefón

Fax

E- mail

Internet

ICO

053/4173241

053/4173244

ouzp@sn.ouzp.sk

www.minv.sk

00151866

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.