Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSŽP-2014/005941

 

Vec
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie č.7, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti: súhlas na výrub stromu v počte 1 ks – lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos), ktorý rastie na pozemku parc. č. KN 5/1 v centrálnom parku v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je že predmetný strom bol v minulosti zasiahnutý bleskom čoho následkom dochádza k postupnému preschýňaniu kmeňa a pri silných nárazoch vetra k opadávaniu suchých konárov. Nakoľko sa jedná o pešiu zónu a hlavne v letných mesiacoch k pohybu množstva obyvateľov môže dôjsť k ohrozeniu zdravia a bezpečnosť.